01 ¶nh chôp ngµy 30.9.2007, Sau 6 th¸ng vËn hµnh kh«ng dïng   

     thiÕt bÞ ScalewatcherTM, C¸u cÆn cßn l¹i dÇy 8mm,

      cho dï ®· ng©m ho¸ chÊt vµ hÖ thèng vÉn ®ang dïng thiÕt bÞ   

     Sofpac Sau ®ã ng©m ho¸ chÊt lÇn thø 2 tÈy cÆn vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ   

     thö nghiÖm ScalewatcherTM  

     02 ¶nh chôp ngµy 04.5.2008. Sau 6 th¸ng vËn hµnh vµ sö dông thiÕt  

      bÞ ScalewatcherTM c¸u cÆn gÇn nh­u kh«ng cã trong lßng èng vµ   

      thµnh bal«ng,  thay vµo ®ã chØ lµ líp máng bïn nh·o dÇy kho¶ng

      2mm.

      (30.9.2007->04.5.2008)Tại công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam

Bộ làm mát bằng nước cho ống chùm của máy nén khí,

không có cáu cặn và được vận hành ổn định lâu dài

Hình ảnh tại nồi hơi của Công ty bao bì Ngọc Diệp LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Scalewatcher TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA NGỌC NGHĨA

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Scalewatcher

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1- VINAKIP

T¹i x­uëng c¸n kÐo d©y c¸p ®iÖn

- Ng¨n ngõa c¸u cÆn cho hÖ thèng lµm m¸t dÇu cña x­­uëng nhùa, cña chiller

- Ng¨n ngõa c¸u cÆn cho hÖ thèng c¸n kÐo d©y c¸p

T¹i x­ëng Ðp nhùa cøng

T¹i chiller cu¶ x­uëng nhùa mÒm

C¸u cÆn sÏ nhu thÕ nµy nÕu kh«ng sö dông thiÕt bÞ Scalewatcher